Chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư

   * Những ưu đãi chung cho nhà đầu tư trong và ngoài nước

   Ưu đãi đầu tư

   Các nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì được hưởng các ưu đãi theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan như: thuế các loại, ưu đãi về sử dụng đất, khấu hao tài sản, …

   Nhà đầu tư căn cứ vào các ưu đãi và điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật để tự xác định ưu đãi và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


   Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao

   Nếu Công ty đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu thì tùy theo điều kiện của từng Khu công nghệ cao, Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ đáp ứng yêu cầu về đầu tư hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như: hệ thống điện, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, đường giao thông, đến bên ngoài hàng rào các khu công nghiệp tập trung, khu công nghệ cao.

   Các dự án đầu tư trong cụm, tuyến công nghiệp theo quy hoạch thì nhà đầu tư phải bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có) cho người bị mất đất, sau đó được trừ vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất nếu dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Tùy theo dự án cụ thể mà Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xem xét hỗ trợ một phần chi phí đầu tư hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như: hệ thống điện, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, đường giao thông, đến ngoài hàng rào của doanh nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa không quá tổng số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của dự án.

   Đền bù giải phóng mặt bằng

   Các dự án do nhà đầu tư tự chọn địa điểm để thuê đất thô hoặc xin giao đất để đầu tư theo mục tiêu của nhà đầu tư và phù hợp với quy hoạch được duyệt, nhà đầu tư sẽ được Ủy ban nhân dân các cấp hỗ trợ khâu tổ chức xác định chi phí đền bù, tái định cư theo chính sách chung và tổ chức giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư hoàn trả toàn bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện theo tiến độ. Ngoài ra tỉnh còn chủ động thu hồi đất của một số cụm công nghiệp, thực hiện đền bù giải tỏa để tạo quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư.

   Trường hợp nhà đầu tư tự thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với chủ sử dụng đất được thực hiện theo cơ chế như sau:

   Trường hợp thuộc diện Nhà nước thu hồi đất:

   - Đất dự án phát triển kinh tế thuộc diện Nhà nước thu hồi mà nhà đầu tư đề nghị và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho thực hiện theo phương thức tự thỏa thuận với những người sử dụng đất thuộc phạm vi dự án để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

   - Sau 180 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận mà còn 10% số người sử dụng đất không đồng thuận với nhà đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi diện tích đất mà nhà đầu tư chưa thỏa thuận được với người sử dụng đất.

   Trường hợp không thuộc diện nhà nước thu hồi đất:

   Trường hợp nhà đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm hỗ trợ nhà đầu tư như sau:

   - Chỉ đạo việc cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật, các hồ sơ về thửa đất có liên quan đến việc thỏa thuận;

   - Chủ trì việc tiến hành thỏa thuận giữa nhà đầu tư và người sử dụng đất nếu có đề nghị của một hoặc các bên có liên quan;

   - Chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục về chuyển nhượng, thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

   Trường hợp chuyển nhượng dự án

   Trong thời gian thực hiện, nếu phát sinh chuyển nhượng dự án phù hợp với mục tiêu quy hoạch và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì chi phí đền bù giải phóng mặt bằng do nhà đầu tư đã chi và tiền thuê đất nộp trước còn lại (nếu có) do hai bên tự thỏa thuận. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các ngành có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư mới làm các thủ tục giao đất hoặc thuê đất kể từ ngày hoàn thành chuyển nhượng cho nhà đầu tư mới và các thủ tục chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất. Giá thuê đất, tiền sử dụng đất còn lại tính theo giá tại thời điểm chuyển nhượng và số năm giao đất hoặc thuê đất còn lại chưa thanh toán.

   Ưu đãi chi phí quảng cáo

   Trong vòng 03 năm, kể từ khi dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư của tỉnh Vĩnh Long hoặc đầu tư vào địa bàn thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn do chính phủ ban hành tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP đi vào hoạt động, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo sản phẩm theo Pháp lệnh quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (Đài Phát thanh, Đài Truyền hình và Báo Vĩnh Long) mức hỗ trợ tối đa không quá 02 triệu đồng/lần và tối đa 06 lần/năm.

   Kinh phí xúc tiến Đầu tư, xúc tiến Thương mại

   Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cho các doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư của tỉnh Vĩnh Long hoặc vào địa bàn huyện Trà Ôn (thông qua Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư) khi tham gia hội chợ, triển lãm để tìm kiếm, mở rộng thị trường. Hỗ trợ 30% kinh phí xây dựng thương hiệu mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đối với việc quảng bá thương hiệu mức hỗ trợ là 70% theo quy định tại điểm 1.6 phần II Thông tư 86/2002-TT/BTC ngày 27/9/2002 của Bộ Tài chính, nội dung chương trình được hỗ trợ quy định tại điều 9 trong quy chế ban hành kèm theo Quyết định 279/2005/QĐ-TTg ngày 3/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

   Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực


   Các dự án, các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư của tỉnh Vĩnh Long.

   Các dự án đầu tư vào các Khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp, Khu công nghệ cao

   Các dự án đầu tư vào địa bàn huyện Trà Ôn.

   Ưu đãi về thuê đất chưa đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật (đất thô), giao đất có thu tiền và thuê lại đất ở trong các khu, tuyến, cụm công nghiệp

   Về thuê đất thô và giao đất có thu tiền sử dụng đất

   Giá thuê đất thô, miễn giảm tiền thuê đất thô và giá giao đất có thu tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất ở trong các khu, tuyến, cụm công nghiệp được thực hiện theo quy định hiện hành.

   Về thuê lại đất

   Giá thuê lại đất, miễn giảm tiền thuê lại đất (nếu có) ở trong các khu, tuyến, cụm công nghiệp sẽ do các đơn vị kinh doanh cơ sở hạ tầng trong các khu, tuyến, cụm công nghiệp ban hành và thỏa thuận với các nhà đầu tư.

   Áp dụng giá, phí, lệ phí thống nhất


   Trong quá trình hoạt động đầu tư tại Vĩnh Long, các nhà đầu tư trong và ngoài nước được áp dụng thống nhất giá, phí, lệ phí đối với hàng hóa, dịch vụ do nhà nước kiểm soát.


   ƯU ĐÃI CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC

   Các nhà đầu tư trong nước sẽ được hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng/dự án chi phí lập dự án và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, nếu đầu tư vào ngành nghề và lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư (theo danh mục các dự án đầu tư kèm theo) trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long hoặc với đơn vị tư vấn khác nhưng phải được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định về chi phí tư vấn và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (khi dự án đi vào hoạt động)


   ƯU ĐÃI CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

   Kinh phí lập các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và dự án đầu tư

   Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/dự án chi phí lập các hồ sơ, thủ tục cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư và chi phí lập dự án đầu tư (trừ các chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường) nếu đầu tư vào ngành nghề và lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư (theo danh mục các dự án đầu tư kèm theo) trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long hoặc với đơn vị tư vấn khác, nhưng phải được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định về chi phí tư vấn và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (khi dự án đi vào hoạt động)

   Ưu đãi về lĩnh vực đầu tư có điều kiện


   Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư trong các lĩnh vực không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, nhưng trong quá trình hoạt động, lĩnh vực đã đầu tư được bổ sung vào danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư vẫn được tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực đó.

   Tin hội viên

   • Khai trương điểm du lịch sinh thái Mai vàng Cửu Long

    Ngày 19/11, Công ty CP du lịch Cửu Long đã khai trương điểm du lịch sinh thái Mai vàng Cửu Long, tại ấp Phước Định 1, xã Bình Hòa Phước (Long Hồ). Điểm du lịch hoàn thành và đưa vào khai thác ở giai đoạn 1, có diện tích 7.000m2, với kinh phí đầu tư khoảng trên 2 tỷ đồng.

   • Khu du lịch Vinh Sang

    Lượng khách tại khu du lịch Vinh Sang dịp lễ 2/9 đã xấp xỉ 2000 lượt, tăng đáng kể so với ngày thường.