Thư mời tham dự Lễ ký kết hợp tác giữa DN các tỉnh Bến Tre - Vĩnh Long - Trà Vinh

   UBND TỈNH VĨNH LONG

   HIỆP HỘI DU LỊCH

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

    

   Vĩnh Long, ngày 23 tháng 6 năm 2017

    

    

   THƯ MỜI

    

    

    

   Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-HHDL, ngày 31/3//2017 của Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long về việc phân công chỉ đạo thực hiện kế hoạch sử dụng sản phẩm, dịch vụ du lịch của nhau trong Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long,

   Hiệp hội Du lịch Vĩnh Long kính mời:

   - Các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

   - Báo Vĩnh Long và Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long (dự và đưa tin)

   Nội dung: Ký kết hợp tác doanh nghiệp giữa 3 tỉnh Vĩnh Long - Bến Tre - Trà Vinh

   Thời gian: Khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 26/6/2017

   Địa điểm: tại Công ty TNHH TMDV Du lịch Vinh Sang (Khu Du lịch Vinh Sang)

   (ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long)

    

   Nơi nhận:                                                                                          CHỦ TỊCH

   - Các đơn vị KDDL;

   - Báo VL;

   - Đài PTTH VL;

   - Lưu: HHDL.