Thư mời họp Sơ kết 6 tháng đầu năm 2013


   UBND TỈNH VĨNH LONG

   HIỆP HỘI DU LỊCH

   Số: …../2013/TB-VTA

   V/v: sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

   ooOoo


   Vĩnh Long, ngày 23 tháng 07 năm 2013

    

   THƯ MỜI


   Kính gửi:         ỦY VIÊN BCH. HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG

    

   Ban thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long xin kính mời các Ủy viên trong Ban Chấp hành đến tham dự buổi họp theo thông tin như sau:

    

   Thời gian:      01 buổi chiều – từ 13h30 ngày 26/07/2013

   Địa điểm:      Phòng số 111-112 - Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long

                          166/3B Phạm Hùng, Phường 9, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

   Nội dung thảo luận: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013.


   Kính mong Quý vị sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ để Phiên họp được thành công tốt đẹp.

   Trân trọng,

    

   Nơi nhận:

   - Như trên

   - Lưu

    

   TM. HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG

   CHỦ TỊCH

    

    

    

   TRƯƠNG QUANG PHÚ

    

    * Báo cáo hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2013