Thư mời họp BTC Hội nghị “Tìm giải pháp khai thác, phát huy du lịch sinh thái, văn hóa sông nước miệt vườn”


   UBND TỈNH VĨNH LONG

   HIỆP HỘI DU LỊCH

   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   Số:  15  /HHDL

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   Vĩnh Long, ngày 22 tháng 02 năm 2013

    

   THƯ MỜI HỢP

    

   Để cuộc Hội nghị với chủ đề: “Tìm giải pháp khai thác, phát huy du lịch sinh thái, văn hóa sông nước miệt vườn” ở các xã Cù Lao của huyện Long Hồ thành công. Ban tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các thành phần sau đây về họp để trao đổi nội dung, cách làm và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức:

    

   1/ Đại diện Hiệp Hội du lịch đồng bằng sông Cửu Long.

   2/ Đại diện Huyện Ủy, UBND huyện Long Hồ

   3/ Đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố Vĩnh Long

   4/ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân 4 xã Cù Lao: An Bình, Đồng Phú, Bình Hòa Phước và Hòa Ninh.

   5/ Các Ủy viên Ban chấp hành Hiệp Hội Du Lịch Vĩnh Long: Tám Hoai, Vinh Sang, Trí Nghiệp, Bảy Hồng, Út Trinh và Đ/c Sơn

   6/ Đ/c Minh (Trung tâm xúc tiến Du lịch)

   7/ Đ/c Triết (Phòng quản lý du lịch)

    

   Thời gian: Làm việc 1 buổi sáng thứ 7. Khai mạc lúc 8h, ngày 02/03/2013.

   Địa điểm: Số 100, Ấp An Thạnh, xã An Bình, huyện Long Hồ (Khu du lịch sinh thái 7 Hồng).

    

   Để góp phần cho cuộc Hội nghị thành công, mong quí vị sắp xếp công việc, tranh thủ thời gian đến dự đủ thành phần và đúng giờ khai mạc.

   Trân trọng,

    

   Nơi nhận:

   - Như trên

   - Lưu

    

   CHỦ TỊCH

    

    

    

   TRƯƠNG QUANG PHÚ