Thư mời họp Ban chấp hành và chuẩn bị văn kiện Đại hội lần II (2014-2019)


   UBND TỈNH VĨNH LONG

   HIỆP HỘI DU LỊCH

   Số: 03/TM-HHDL

   V/v: mời họp BCH

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

   ooOoo


   Vĩnh Long, ngày 15 tháng 09 năm 2014

    

   THƯ MỜI


   Kính gửi:         ỦY VIÊN BCH. HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG

    

   Ban thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long xin kính mời các Ủy viên trong Ban Chấp hành và Ông Trần Thiện Ngoan, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long) đến tham dự Hội nghị theo thông tin như sau:

    

   Thời gian:      bắt đầu từ 7h30, ngày 18/09/2014 (thứ 5)

   Địa điểm:      Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Vĩnh Long

                          139 Lê Thái Tổ, Phường 2, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

   Nội dung thảo luận: Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 và chuẩn bị Đại hội lần II (2014-2019).


   Đính kèm:

   1. Báo cáo Hoạt động của Hiệp Hội Du lịch 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

   2. Danh sách hội viên năm 2014

   Văn kiện dự thảo Đại hội lần II:

   1. Chương trình làm việc Đại hội lần II (2014-2019)

   2. Báo cáo tổng kết Nhiệm kỳ I và Phương hướng phát triển Nhiệm kỳ II

   3. Báo cáo của Ban kiểm tra Nhiệm kỳ I

   4. Bản kiểm điểm của Ban chấp hành Nhiệm kỳ I

   5. Dự kiến thành viên Ban chấp hành Nhiệm kỳ II

   6. Dự thảo Điều lệ Hiệp hội


   Kính mong Quý vị sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ để cuộc họp được thành công tốt đẹp.

   Trân trọng,

    

   Nơi nhận:

   - Như trên

   - Phòng QLDL, SVHTTDL

   - Lưu VP

    

   TM. HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG

   CHỦ TỊCH

    

     

   TRƯƠNG QUANG PHÚ