Thư mời họp Ban chấp hành tháng 06/2017

   UBND TỈNH VĨNH LONG

   HIỆP HỘI DU LỊCH

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

   Số: 06/TM-HHDL

    

   Vĩnh Long, ngày 23 tháng 6 năm 2017

    

    

   THƯ MỜI HỌP

    

    

    

   Thường trực Hiệp hội Du lịch kính mời: Các thành phần sau đây về họp

   - Các ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch nhiệm kỳ 2015 - 2019.

   - Ông Nguyễn Thanh An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

   Nội dung: Họp sơ kết 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017. Đồng thời, Triển khai một số công việc cấp bách của Hiệp hội Du lịch Vĩnh Long và Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

   Thời gian: Khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27/6/2017 (thứ Ba).

   Địa điểm: Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Số 10 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long)

    Quý vị sắp xếp công việc về dự họp đúng thời gian và đủ thành phần như thư mời./.

    

    

   Nơi nhận:                                                                                          CHỦ TỊCH

   - Theo thành phần;

   - Lưu: HHDL.

    

                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                 Trương Quang Phú


   Báo cáo Hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017