Thư mời họp Ban chấp hành năm 2013

   UBND TỈNH VĨNH LONG

   HIỆP HỘI DU LỊCH

   Số: …../2013/TB-VTA

   V/v: thư mời họp thường kỳ

   năm 2013

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

   ooOoo

   Vĩnh Long, ngày 21 tháng 01 năm 2013

    

   THƯ MỜI


   Kính gửi:         THÀNH VIÊN BCH. HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG

    

   Ban thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long xin kính mời các thành viên trong Ban Chấp hành đến tham dự Phiên họp thường kỳ năm 2013.

    

   Thời gian:      01 buổi sáng – từ 7h30 ngày 30/01/2013

   Địa điểm:        Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long (Phòng Ô. Trương Quang Phú)

                           166/3B Phạm Hùng, Phường 9, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

   Nội dung thảo luận:

   • Thông qua báo cáo hoạt động của Hiệp hội năm 2012
   • Đóng góp, xây dựng cho Chương trình hoạt động năm 2013
   • Xây dựng chương trình Hội thảo Du lịch Miệt vườn 4 xã Cù Lao - Long Hồ

    

   Kính mong Quý vị sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ để Phiên họp được thành công tốt đẹp.

   Trân trọng,

    

   Nơi nhận:

   - Như trên

   - Lưu

    

   TM. HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG

   CHỦ TỊCH

    

    

    

   TRƯƠNG QUANG PHÚ