Thư mời Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 (03/03/2014)


   UBND TỈNH VĨNH LONG

   HIỆP HỘI DU LỊCH

   Số: 01/TM-HHDL

   V/v: tổng kết tình hình hoạt động năm 2013

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

   ooOoo


   Vĩnh Long, ngày 19 tháng 02 năm 2014

    

   THƯ MỜI


   Kính gửi:         ỦY VIÊN BCH. HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG

    

   Ban thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long xin kính mời các Ủy viên trong Ban Chấp hành và Ông Trần Thiện Ngoan, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long) đến tham dự Hội nghị theo thông tin như sau:

    

   Thời gian:      bắt đầu từ 8h00, ngày 03/03/2014 (thứ 2)

   Địa điểm:      Phòng họp lầu 1, Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

                          111 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

   Nội dung thảo luận: Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Hiệp hội.

   Đính kèm: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và Chương trình công tác năm 2014


   Kính mong Quý vị sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ để Hội nghị được thành công tốt đẹp.

   Trân trọng,

    

   Nơi nhận:

   - Như trên

   - Phòng QLDL, SVHTTDL

   - Lưu VP

    

   TM. HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG

   CHỦ TỊCH

    

     

   TRƯƠNG QUANG PHÚ