Cải cách thủ tục hành chính trong thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Long

   Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số: 07/2013/QĐ-UB, ngày 19/08/2013 về việc: quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư cho phù hợp với điều kiện phát tiển kinh tế - xã hội hiện nay.

    

   Qua đó:

    

   Nhà đầu tư được Cấp giấy Chứng nhận đầu tư trong thời gian10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Ngoài ra việc hòan tất quy trình, thủ tục đối với nhà đầu tư trong và ngòai nước được quy định như sau:

    

   Về cơ chế “một cửa” trong việc cấp phép tiếp tục được thực hiện theo phạm vi của từng đơn vị. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối thực hiện “một cửa liên thông” hướng dẩn cho nhà đầu tư đến tìm hiểu các dự án được tỉnh quy họach trong và ngòai khu công nghiệp. Sau đó hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác đăng ký doanh nghiệp theo quy trình một cửa liên thông được thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế họach và Đầu tư.

    

   Đối với Ban quản lý các khu Công nghiệp thực hiện cơ chế “một cửa tại chỗ” cho nhà đầu tư trong khu Công nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp thực hiện trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… cho nhà đầu tư theo quy định.

    

   Ngòai ra, Vĩnh Long còn tích cực quảng bá hình ảnh của tỉnh để kêu gọi các nhà đầu tư đến làm ăn lâu dài tại Vĩnh Long, cũng như tạo môi trường thuận lợi, thông thóang cho ngành công nghiệp, dịch vụ có điều kiện phát triển nhanh hơn. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại…

    

   Đơn giản hoá các thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên tất cả các ngành nghề mà Luật pháp không cấm. Mở rộng đối tượng để người dân có thể tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng của Nhà nước là ưu tiên của Vĩnh Long.

    

   LMT