Điều lệ Hiệp hội

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

    

   ĐIỀU LỆ

   HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG

    

    

   CHƯƠNG I

   ĐIỀU KHOẢN CHUNG

    

   ĐIỀU 1: Tên Hiệp hội

   Tên tiếng Việt:   HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG

   Tên tiếng Anh:   VinhLong Tourism Association

   Tên viết tắt:       VTA

    

   ĐIỀU 2: Quy định chung (mục tiêu, tôn chỉ)

   1- Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức (doanh nghiệp), cá nhân tâm huyết với hoạt động trong các lĩnh vực du lịch và liên quan đến du lịch thuộc mọi thành phần kinh tế tại tỉnh Vĩnh Long, mục đích của Hiệp hội là tập hợp, đoàn kết hội viên để hỗ trợ thúc đẩy phát triển nghề nghiệp, giúp đỡ nhau trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

   2- Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, có tài khoản riêng và biểu tượng riêng. Trụ sở của Hiệp hội đặt dưới sự quản lý Nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, của Tổng cục Du lịch cà các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

   Hiệp hội Du Lịch tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là Hiệp hội) hoạt động theo nguyên tắc dân chủ hiệp thương quyết định các vấn đề theo nguyên tắc bàn bạc tập thể và biểu quyết theo đa số.

    

   CHƯƠNG II

   NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI

    

   ĐIỀU 3: Nhiệm vụ và quyền hạn

   Hiệp hội có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

   1- Đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên trong khuôn khổ của pháp luật.

   2- Đề xuất với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Ban chỉ đạo phát triển Du lịch của tỉnh về chiến lược phát triển ngành Du lịch Vĩnh Long, về các chủ trương, chính sách và biện pháp cần thiết để bảo vệ, khuyến khích, phát triển các hoạt động trong lĩnh vực Du lịch và liên quan đến Du lịch.

   3- Phối kết hợp với Trung tâm thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức thu thập và trao đổi thông tin kinh tế và thị trường cho các hội viên, giúp các hội khai thác có hiệu quả thị trường Du lịch trong nước và quốc tế. Tạo điều kiện cho các thành viên tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Du lịch và liên quan đến Du lịch, tuyên truyền quãng bá xúc tiến Du lịch và các dịch vụ khác theo qui định của Nhà nước, tiếp thị đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhân viên Du lịch.

   4- Được tổ chức Hội nghị phổ cập pháp luật của Nhà nước, chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thển thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tới các hội viên theo qui định của pháp luật.

   5- Được mở các cuộc hội thảo, tập huấn, thông tin để phổ biến kinh nghiệm trongt và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ nghề nghiệp cho hội viên.

   6- Được phép thành lập các đơn bị cơ sở trực thuộc theo qui định của pháp luật.

   7- Tham gia các tổ chức trong khu vực và trong nước khi xét thấy cần thiết, đủ điều kiện theo qui định của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

    

   CHƯƠNG III

   HỘI VIÊN

    

   ĐIỀU 4: Hội viên

   1- Hội viên chính thức: Công dân, tổ chức pháp nhân (hoặc doanh nghiệp) Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế (không phân biệt cấp quản lý, quy mô, hạng bậc) hoạt động hợp pháp trong các lĩnh vực Du lịch và liên quan đến Du lịch đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện xin viết đơn, đóng lệ phí gia nhập và hội phí Hiệp hội đều có thể trở thành Hội viên của Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

   Hội viên là tổ chức pháp nhân (hoặc doanh nghiệp), được cử người đại diện có thẩm quyền của tổ chức mình tham gia vào Hiệp hội. Trong trường hợp tổ chức pháp nhân (hoặc doanh nghiệp) xét thấy người đại diện này không còn phù hợp thỉ tổ chức đó phải cử người đại diện khác có thẩm quyền thay thế.

   2- Hội viên danh dự: Công dân Việt Nam có công lao đối với sự phát triển của Hiệp hội và ngành Du lịch có thể được Ban Chấp hành Hiệp hội mời làm Hội viên danh dự.

   ĐIỀU 5: Quyền lợi của Hội viên

   1- Hội viên được hưởng các quyền lợi ghi trong điều 3 của điều lệ này.

   2- Được tham gia Đại hội, ứng cử, đề cử và bầu cử Ban Chấp hành Hiệp hội và các chức vụ khác của Hiệp hội.

   3- Được thảo luận, chất vấn, biểu quyết mọi công việc của Hiệp hội.

   4- Được kiến nghị, đề đạt ý kiến của mình với các cơ quan Nhà nước thông qua Hiệp hội.

   5- Được hưởng các dịch vụ do Hiệp hội tổ chức nhằm nâng cao trình độ và tính chuyên nghiệp cho Hội viên.

   6- Được tham gia các hoạt động của Hiệp hội để phát triển sản phẩm và thị trường, quảng bá xúc tiến Du lịch.

   7- Được Hiệp hội bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng trong hoạt động kinh doanh, giúp giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp với hội viên khác.

   8- Được hưởng sự trợ giúp của các tổ chức, cá nhân đối với Hiệp hội.

   9- Được khen thưởng về những kết quả hoạt động đóng góp cho Hiệp hội.

   10- Được quyền ra khỏi Hiệp hội, sau ba tháng gởi đơn đến Ban Chấp hành Hiệp hội và đóng đủ hội phí cả năm.

   ĐIỀU 6: Nghĩa vụ của Hội viên

   1- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại điều lệ này. Thực hiện Nghị quyết và qui tắc hành xử của Hiệp hội.

   2- Tuyên truyền quảng bá nhằm nâng cao uy tín của Hiệp hội.

   3- Tích cực tham gia hoạt động của Hiệp hội, đoàn kết, hợp tác với các Hội viên khác để xây dựng tổ chức Hiệp hội ngày càng vững mạnh.

   4- Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.

   5- Đóng đầy đủ lệ phí gia nhập Hiệp hội, hội phí và các khoản khác theo qui định của Hiệp hội.

   6- Hội viên danh dự không phải đóng lệ phí gia nhập và hội phí.

   7- Hội viên là tổ chức pháp nhân (hoặc doanh nghiệp) chịu trách nhiệm về mọi hoạt động, hành vi ứng xử của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức mình (hoặc doanh nghiệp) cử tham gia vào Hiệp hội.

   ĐIỀU 7: Kết nạp Hội viên

   1- Các cá nhân và tổ chức nêu tại khoản 1, điều 4 của Điều lệ này tự nguyện làm đơn đăng ký tham gia Hiệp hội, được Ban Chấp hành Hiệp hội chấp thuận.

   2- Hồ sơ gồm có:

   - Đơn xin gia nhập Hiệp hội (theo mẫu)

   - Tờ khai Hội viên

   - Bản sao Quyết định thành lập (đối với tổ chức), bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp) kèm theo văn bản cử người đại diện có thẩm quyền của tổ chức hoặc của doanh nghiệp.

   - Sơ yếu lý lịch của cá nhân hoặc của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức, kèm theo ảnh (4 x 6cm).

   3- Ban Chấp hành Hiệp hội sẽ xem xét đơn và ra Quyết định công nhận Hội viên trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Giấy chứng nhận Hội viên do Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long cấp.

   4- Đối với những trường hợp hoãn để xem xét thêm về việc đáp ứng tiêu chuẩn Hội viên, Ban Chấp hành Hiệp hội phải thông báo bằng văn bản cho đương sự trong vòng 15 ngày kể từ sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ.

   5- Trường hợp bị từ chối, đương sự có quyền khiếu nại với Ban Kiểm tra và quyết định của Ban Kiểm tra sẽ là quyết định cuối cùng.

    

   ĐIỀU 8: Chấm dứt quyền Hội viên

   1- Hội viên của Hiệp hội sẽ bị bãi miễn trong các trường hợp:

   • Tự nguyện xin ra khỏi Hiệp hội.
   • Không tuân thủ điều lệ của Hiệp hội.
   • Không đóng hội phí quá 6 tháng mà không có lý do chính đáng.
   • Khi tổ chức bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động, giải thể hoặc tuyên bố phá sản. Trường hợp đình chỉ tạm thời thì quyền của Hội viên chỉ được tiếp tục khi được phép hoạt động trở lại.

   2- Ban Chấp hành Hiệp hội thông báo công khai danh sách Hội viên xin rút khỏi Hiệp hội, Hội viên bị xoá tên và Hội viên bị khai trừ.

   3- Quyền và nghĩa vụ của Hội viên bị chấm dứt ngay sau khi Ban Chấp hành Hiệp hội ra thông báo.

    

   CHƯƠNG IV

   NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI

    

   ĐIỀU 9: Nguyên tắc và cơ cấu tổ chức của Hiệp hội:

   Hiệp hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm về tài chính.

   Các cơ quan của Hiệp hội hoạt động trên cơ sở bàn bạc dân chủ, lãnh đạo tập thể, thiểu số phục tùng đa số.

   Các cơ quan của Hiệp hội:

   • Ban Chấp hành
   • Ban kiểm tra
   • Văn phòng Hiệp hội
   • Các Ban chuyên môn
   • Các đơn vị do Hiệp hội thành lập theo qui định của pháp luật.

   ĐIỀU 10: Đại hội toàn thể Hội viên và Hội nghị toàn thể Hội viên

   1- Đại hội toàn thể Hội viên là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Hiệp hội. Đại hội được tổ chức 3 năm một lần. Nhiệm vụ chính của Đại hội:

   - Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới của Hiệp hội.

   - Thảo luận và thông qua quyết toán tài chính nhiệm kỳ và kế hoạch tài chính nhiệm kỳ mới.

   - Thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng của Hiệp hội vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội.

   - Kiến nghị sửa đổi và bổ sung Điều lệ Hiệp hội (nếu có).

   - Bầu Ban Chấp hành Hiệp hội.

   - Bầu ban Kiểm tra Hiệp hội.

   2- Hội nghị toàn thể Hội viên tổ chức mỗi năm một lần, để:

   - Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết năm và kế hoạch công tác năm sau của Hiệp hội.

   - Thảo luận và thông qua quyết toán tài chính năm và kế hoạch tài chính năm sau của Hiệp hội.

   - Thảo luận và biểu quyết các vấn đề do Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra hoặc Hội viên đề xuất.

   - Bầu bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành và Uỷ viên ban Kiểm tra (nếu thiếu).

   3- Các nghị quyết của đại hội toàn thể hội viên, hội nghị toàn thể hội viên được thông qua khi có ít nhất 51% hội viên chính thức tham gia đại hội hay hội nghị nhất trí.

   ĐIỀU 11: Hội nghị bất thường

   Hội nghị toàn thể hội viên có thể được triệu tập bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Hiệp hội theo đề nghị của ít nhất 2/3 số ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội hoặc của trên ½ số hội viên Hiệp hội.

    

   ĐIỀU 12: Ban Chấp hành Hiệp hội

   1- Chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội

   -       Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành là 3 năm.

   -       Số lượng của Ủy viên Ban Chấp hành từ 09 đến 13 người do Đại hội toàn thể hội viên quyết định. Ủy viên Ban Chấp hành được Đại hội bầu bằng phiếu kín hoặc bằng cách biểu quyết giơ tay và phải được trên 50% số đại biểu dự đại hội tín nhiệm

   -       Ủy viên Ban Chấp hành có thể được bầu lại hoặc miễn nhiệm trước thời hạn theo quyết định của Ban Chấp hành hoặc theo đề nghị của hơn ½ số Hội viên chính thức.

   2- Ban Chấp hành Hiệp hội họp thường ký 3 tháng 1 lần. Ban Chấp hành cử Ban thường trực gồm Chủ tịch Hiệp hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội và Thư ký Hiệp hội. Ban Thường trực họp hàng tháng để giải quyết công việc cũa Hiệp hội.

   3- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành Hiệp hội

   -       Tổ chức Đại hội, Hội nghị và các cuộc họp khác của Hiệp hội.

   -       Quyết định và lãnh đạo tổ chức biện pháp thực hiện các Nghị quyết, chương trình hoạt động nhiệm kỳ, chương trình và kế hoạch công tác hàng năm của Hiệp hội. Thông báo kết quả hoạt động của Hiệp hội cho Đại hội, Hội nghị toàn thể hội viên.

   -       Tổ chức các hoạt động khác phục vụ lợi ích của Hiệp hội và hội thành viên theo quyền và nghĩa vụ của Hiệp hội.

   -       Tiếp nhận, kiểm tra, quản lý, đầu tư và sử dụng quỹ và các tài sản khác của Hiệp hội.

   -       Đại diện Hiệp hội trong quan hệ với chính quyền, các cơ quan, tổ chức thuộc các ngành nghề khác, các Hiệp hội du lịch trong và ngoài nước và công chúng trong những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội, lợi ích của Hiệp hội.

   -       Quy định tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hiệp hội, các ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc.

   -       Xét, kết nạp, bãi miễn hội viên.

   ĐIỀU 13: Chủ tịch Hiệp hội

   Chủ tịch Hiệp hội (gọi tắt là Chủ tịch) do Ban Chấp hành Hiệp hội bầu, nhiệm kỳ 3 năm và có nhiệm vụ:

   1- Là đại diện theo pháp luật trong mọi hoạt động của Hiệp hội.

   2- Quyết định công việc giữa 2 kỳ Đại hội.

   3- Triệu tập và chủ trì các kỳ họp của Hiệp hội và Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội.

   ĐIỀU 14: Phó Chủ tịch

   Phó Chủ tịch Hiệp hội (gọi tắt là Phó Chủ tịch) giúp việc và thay mặt Chủ tịch giải quyết công việc của Hiệp hội khi Chủ tịch đi vắng.

   ĐIỀU 15: Ban kiểm tra

   Ban kiểm tra do Đại hội bầu ra, gồm 1 trưởng ban và một số ủy viên. Ban kiểm tra có nhiệm vụ:

   1- Kiểm tra việc thi hành điều lệ, nghị quyết và quy chế của hội, của Ban Chấp hành.

   2- Kiểm tra tư cách hội viên.

   3- Kiểm tra thu chi tài chính của Hiệp hội.

   4- Lập báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất kiến nghị gửi Ban Chấp hành Hiệp hội.

   ĐIỀU 16: Thư ký của Hiệp hội

   Thư ký do Ban Chấp hành Hiệp hội bổ nhiệm và bãi miễn, là người có năng lực quản trị, giỏi điều hành hoạt động kinh doanh Du lịch và có nhiệm vụ:

   1- Giải quyết những công việc do Chủ tịch Hiệp hội phân công.

   2- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệp hội, của hội nghị Ban Chấp hành.

   3- Điều hành công việc của Hiệp hội.

   4- Giao tiếp đối nội, đối ngoại.

   5- Giữ mối quan hệ thường xuyên với hội viên.

    

   CHƯƠNG V:

   TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI

    

   ĐIỀU 17: Năm tài chính của Hiệp hội

   Năm tài chính của Hiệp hội bắt đầu từ năm dương kịch 01/01 đến 31/12 hàng năm.

   ĐIỀU 18: Thu chi của Hiệp hội

   1- Các khoản thu gồm:

   - Tiền đóng niên liễm của Hiệp hội (Doanh nghiệp 2.000.000đ, Hộ cá thể 1.000.000đ).

   - Lệ phí gia nhập Hiệp hội của các hội viên (50.000đ/năm).

   - Tiền tài trợ của tổ chức và cá nhân.

   - Các nguồn thu từ hoạt động khác của Hiệp hội (theo quy định của pháp luật).

   2- Các khoản chi gồm:

    - Chi hoạt động thường xuyên của Hiệp hội.

   - Chi lương, phụ cấp cho cán bộ, nhân viên điều hành Hiệp hội.

   - Mua sắm vật tư, thiết bị cho hoạt động của Hiệp hội.

   - Chi mua các đề tài nghiên cứu cho Hiệp hội.

   - Chi bảo hiểm, hưu trí cho cán bộ, nhân viên văn phòng Hiệp hội.

   ĐIỀU 19: Quản lý tài chính của Hiệp hội

   1- Nguồn tài chính và các khoản thu chi của Hiệp hội do Đại hội quy định cụ thể, đúng chế độ quy định tài chính của Nhà nước.

   2- Chủ tịch Hiệp hội và thư ký chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính của Hiệp hội kết thúc năm hoạt động phải có báo cáo quyết toán tài chính và phải được sự kiểm tra của Ban kiểm tra Hiệp hội.

    

   CHƯƠNG VII:

   THÀNH LẬP, GIẢI THỂ HIỆP HỘI

    

   ĐIỀU 20: Thành lập Hiệp hội

   Hiệp hội được thành lập thông qua ban vận động Hiệp hội và hoạt động sau khi Đại hội các hội viên thống nhất thông qua điều lệ Hiệp hội và có cơ quan có thẩm quyền công nhận.

   ĐIỀU 21: Giải thể Hiệp hội

   1- Hiệp hội giải thể khi có 2/3 số hội viên tại Đại hội kiến nghị bằng biểu quyết và được Chủ tịch tỉnh phê chuẩn.

   2- Khi giải thể, Ban Chấp hành Hiệp hội phải có trách nhiệm giải quyết đầy đủ những thủ tục, những việc có liên quan giữa Hiệp hội và hội viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng điều lệ và luật pháp.

    

   CHƯƠNG VII:

   HIỆU LỰC THI HÀNH

    

   ĐIỀU 22: Điều khoản thi hành

   1- Chỉ có Đại hội toàn thể hội mới có quyền sửa đổi và ổ sung điều lệ.

   2- Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long gồm 7 chương, 22 điều đã được Đại hội biểu quyết thông qua ngày 08/3/2011 và có hiệu lực thi hành kể từ khi được cớ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

    

   TM.HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG

    

   Chủ tịch

    

    

    

    

    

   Trương Quang Phú