Chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội

   Nhiệm vụ và quyền hạn

   Hiệp Hội có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

   1- Đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên trong khuôn khổ của pháp luật

   2 - Đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Ban chỉ đạo phát triển du lịch của Tỉnh về chiến lược phát triển ngành du lịch Vĩnh long, về các chủ trương, chính sách và biện pháp cần thiết để bảo vệ, khuyến khích, phát triển các hoạt động trong lĩnh vực du lịch và liên quan đến du lịch

    3 - Phối kết hợp với Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức thu thập và trao đổi thông tin kinh tế và thị trường cho các hội viên, giúp các hội khai thác có hiệu quả thị trường Du lịch trong nước và quốc tế. Tạo điều kiện cho các thành viên tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực du lịch và liên quan đến du lịch, tuyên truyền quãng bá xúc tiến Du lịch vá các dịch vụ khác theo qui định của nhà nước, tiếp thị đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhân viên Du lịch.

   4 - Được tổ chức hội nghị phổ cập pháp luật nhà nước, chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tới các hội viên theo qui định của pháp luật 

   5 - Được mở các cuộc hội thảo, tập huấn, thông tin để phổ biến kinh nghiệm trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ nghề nghiệp cho hội viên

   6 - Được phép thành lập các đơn vị cơ sở trực thuộc theo qui định của pháp luật

   7 - Tham gia các tổ chức trong khu vực và trong nước khi xét thấy cần thiết, đủ điều kiện theo qui định của  Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh long